روش تجزیه و تحلیل

مبنای تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار و انتخاب پرتفوی در شرکت کارگزاری شهر بر اساس تحلیل بنیادی بوده و از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیلی روند قیمت ها و شاخص ها استفاده خواهد شد. روش های ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکار گیری عبارتند از :

مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)
مدل های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (CFC)
استفاده از ارزیابی ارزش جایگزینی شرکتها
برآمد و ارزش خالص دارایی شرکتها (NAV)
استفاده از روش های نسبی قیمت به درآمد هر سهم بر اساس سود هر سهم کارشناسی شده
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com