شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مالی و اعتباری توسعه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:02/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:40
آخرين قيمت 1,523 درصد تغییر: 38 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,530 تعداد خريدار: 77 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,530 حجم معامله: 1,082,352 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,520 جمع معامله: 1,648,022,370 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1388 31/03/1391
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1387 31/03/1391
اعتباري توسعه- گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده منتهي به 30 اسفندماه 1391 28/12/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 30/09/1390 27/12/1390
اعتباري توسعه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 (شركت كارگزاري توسعه فردا) 18/11/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 خدمات ارزي و صرافي توسعه 18/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com