شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مالی و اعتباری توسعه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 2,400 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,400 تعداد خريدار: 39 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,400 حجم معامله: 212,656 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,360 جمع معامله: 510,294,400 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1388 31/03/1391
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1387 31/03/1391
اعتباري توسعه- گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده منتهي به 30 اسفندماه 1391 28/12/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 30/09/1390 27/12/1390
اعتباري توسعه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 (شركت كارگزاري توسعه فردا) 18/11/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 خدمات ارزي و صرافي توسعه 18/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com