شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي اميركبير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:05/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 14,320 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,451 تعداد خريدار: 47 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,451 حجم معامله: 69,196 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,249 جمع معامله: 990,881,798 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي امير كبير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 22/07/1391
پتروشيمي امير كبير - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 10/07/1391
پتروشيمي امير كبير - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي 01/07/1391
پتروشيمي امير كبير - عدم برگزاري جلسه پس از تنفس مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 27/06/91 29/06/1391
پتروشيمي امير كبير- تغيير مدير عامل 11/05/1391
پتروشيمي امير كبير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
پتروشيمي امير كبير- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com