شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند هكمتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:45
آخرين قيمت 18,399 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,000 تعداد خريدار: 690 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,000 حجم معامله: 1,009,671 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,428 جمع معامله: 18,576,995,892 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 18/07/1391
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 06/06/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 11/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/02/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 11/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-8828058
فاكس: 8828058
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com