شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند هكمتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 17,334 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,689 تعداد خريدار: 370 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,689 حجم معامله: 300,178 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,100 جمع معامله: 5,203,427,071 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 18/07/1391
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 06/06/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 11/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/02/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 11/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-8828058
فاكس: 8828058
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com